Termes i condicions

1.- Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
2.- Quina és la finalitat del tractament de les seves dades?
3.- Durant quan de temps conservarem les seves dades ?
4.- Quina és la legitimació per a el tractament de les seves dades?
5.- Es comuniquen les seves dades a altres destinataris?
6.- Quins drets té a facilitar-nos les seves dades?
7.- Com puc exercir els meus drets?
8.- Què puc fer si els meus drets no han sigut atesos?
9.- Enllaços a altres webs

Des de www.xateatre.com estem profundament compromesos en la defensa dels drets de protecció de dades personals dels nostres clients i contactes, per això publiquem aquesta informació amb l’objectiu d’informar com cal:

– Dels seus drets i de l’ús d’aquesta web ABANS de facilitar les dades;

– De les mesures que garanteixen la salvaguarda i integritat de les dades;

– Per a que el consentiment previ a la remesa de dades per la seva part pugui estar fonamentat degudament.

Tot i així, complint amb totes les obligacions legalment, disposades en la Llei Orgànica15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD), en el seu Reglament 1720 / 2007, de 21 de desembre i en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), així com tota la normativa espanyola i europea aplicable en aquesta matèria.

Per això, qualsevol usuari que desitgi informació, ha de marcar obligatòriament l’opció d’haver llegit i acceptat la política de privacitat del lloc web, amb l’avís legal i la política de galetes.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:  Xa Teatre

Direcció Postal: Carrer de —-

Telèfon:  +34 xxxxxxx

Correu electrònic:  xa@xateatre.com

Quina és la finalitat del tractament de les seves dades?

Les dades recollides mitjançant el formulari de la web s’utilitzen per a mantenir-lo informat de les activitats que realitzem, ofertes, promocions, o sol·licitar informació sense cap compromís. L’informem que, una vegada recollides les seves dades, aquestes passen a formar part d’un tractament al que se li apliquen les mesures de seguretat corresponent.

Durant quan de temps conservarem les seves dades?

Les dades recollides mitjançant el formulari de la web es conservaran durant el temps que duri la relació amb l’usuari. Una vegada acabada aquesta relació es mantindran només per a acomplir les possibles obligacions legals.

Quina és la legitimació per a el tractament de les teves dades?

Legalment podem tractar les dades que li sol·licitem ja que ens ha donat el seu consentiment per a poder fer-ho. És així perquè ha manifestat expressament el seu consentiment mitjançant l’activació de la casella “He llegit i accepte”.

Es comuniquen les seves dades a altres destinataris?

Les dades que introdueixi en la web no seran comunicats a altres entitats, excepte per imperatiu legal o per a poder acomplir l’objectiu per al qual van ser facilitades. Les seves dades es recullen mitjançant el formulari inserit en la nostra web, que està allotjada en els servidors de l’empresa de hosting Dinahosting SL.

Quins drets té a facilitar-nos les seves dades?

Son els següents:

  • Dret d’informació: té dret a ser informat de manera clara ABANS de que les seves dades siguin recollides sobre quines dades son tractades, amb quina finalitat es tracten, on s’han aconseguit les dades i si s’han comunicat o van a comunicar-se a algú
  • Dret a l’accés: per a conèixer quines dades son tractades, amb quina finalitat es tracten, on s’han aconseguit les dades i si s’han comunicat o van a comunicar-se a algú
  • Dret de rectificació: per a modificar aquelles dades inexactes o incompletes
  • Dret de cancel·lació: per a cancel·lar les dades inadequades o excessives
  • Dret de limitació de tractament: per a sol·licitar que es suspengui el tractament de dades atès el que estableix la llei
  • Dret a la portabilitat de dades: per a poder rebre les seves dades facilitades en un format electrònic estructurat i d’ús habitual i poder transmetre’ls a un altre responsable
  • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: amb l’objectiu de que no es prengui una decisió sobre vostè que produeixi efectes jurídics, basada només en el tractament de les seves dades
Com puc exercir els meus drets?

Per a exercir qualsevol dels seus drets, ha de sol·licitar-lo al correu xa@xateatre.com i ha d’incloure:

1. Fotocòpia del document d’identitat i signatura electrònica

2. Contingut de la petició que faci i, si fos necessari, els documents que l’acrediten

3. Adreça a efectes de les notificacions, data i signatura

Si exerceix els seus drets per un representant voluntari expressament designat, ha d’aportar el document o instrument electrònic que acrediti la representació.

En cas que el titular de les dades fos menor d’edat o amb dependència, s’exerciran els drets pel seu representant legal degudament acreditat.

Què puc fer si els meus drets no han sigut atesos?

En cas que consideri que no hem satisfet la seva petició, pot presentar una reclamació en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en l’apartat de la seva web: https://sedeagpd.gob.es/sedeelectronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

Enllaços a altres webs

Aquesta política de privacitat s’aplica a les dades personals recaptats a través de la nostra web, però aquesta web conté enllaços a altres pàgines web, per lo que no es fa responsable de les pràctiques de privacitat en les altres webs. És a dir, al clicar en un d’aquestos enllaços, estarà abandonant la nostra web, amb la qual cosa hauria de llegit les polítiques de privacitat d’aquestes webs que puguin recaptar dades personals.

X